Dây Chuyền Mặt Chữ

Nhận làm dây chuyền mặt chữ bằng bạc